Merhaba Ziyaretçi; Bugün Saat
TÜZÜĞÜMÜZ

TURAN ELİ TÜRKMEN MUHACİRLERLE YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

BİRİNCİ BÖLÜM

ADI, MERKEZİ, AMAÇ VE FAALİYET KONULARI

MADDE 1: DERNEĞİN ADI

Derneğin adı: TURAN ELİ Türkmen Muhacirlerle Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği’dir. Kısaca “TURANELİ” olarak ifade edilir.

MADDE 2: DERNEĞİN MERKEZİ

Derneğin merkezi Konya’dır. Dernek yurt içinde ve yurt dışında şubeler ve temsilcilikler açabilir.

MADDE 3: DERNEĞİN AMACI

Derneğin amacı; Yurt içinde ve yurt dışında dil, din, cinsiyet gibi hiçbir ayırım gözetmeden yardıma muhtaç Türkmenlerin ihtiyaçlarını karşılamak, insanların sosyal sorumluluk bilincini, yardımlaşma ve dayanışma duygusunu geliştirmek, toplumların sosyoekonomik düzeyini yükseltmek, insanlığın evrensel değerlerinin korunmasına ve tanıtılmasına yönelik çalışmalar yapmak, insanlar ve ülkeler arasında köprü görevi üstlenmektir.

MADDE 4: DERNEK AMACINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN AŞAĞIDA BELİRTİLEN İŞLERİ YAPAR

a-) Yardım içerikli faaliyetler:

Dernek; yurt içi ve yurt dışında yoksul, yardıma muhtaç, kimsesiz, engelli,  dul, yetim, öksüzleri, sokak çocuklarını, sokakta kalmış her yaşta insanı, hastaları, yurdundan ayrı kalmışları, mültecileri, yolda kalmışları himaye eder ve her türlü ayni ve nakdi yardım yapar. Bu yardımların gerçekleşmesine katkı sağlayacak yurt içi ve yurt dışında huzur evi, barınma evi, sığınma evi, iyileştirme merkezleri, aşevleri, kesimhaneler, kreşler, misafirhaneler, ibadethaneler, kültür merkezleri açar, açılmasına yardımcı olur veya açılmış olanların işletilmesine katkıda bulunur. Çadır kentler, lojistik merkezleri, sosyal amaçlı mağazalar ve sair tesisler kurar, işletir ve bu tür müesseselere her türlü ayni ve nakdi yardımda bulunur. Ayrıca ihtiyaç sahiplerine yönelik Gıda Bankacılığı yapar, yemek dağıtımında bulunur ve bununla ilgili hizmet satın alır.

Gıda Bankacılığı, Ayni ve Nakti Yardımlar gibi uygulamaların işleyiş şekli, prosedürü, iş akışı ve tüm uygulama biçimi Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak yönetmelikler ile yapılır.

Özellikle yurt içinde ve yurt dışında yoksulluğun, çocuk ölümlerinin azaltılması, anne sağlığının iyileştirilmesi ve istihdamın arttırılmasına yönelik projeler hazırlar ve uygular. Bu amaçlar doğrultusunda faaliyet gösteren kuruluşlarla işbirliği yapar, yardım faaliyetleri ve projeler için gerçek anlamda yoksulların tespiti için çalışmalar yapar ve bu amaçla bir birim oluşturur. İl, İlçe ve Mahalleler bazında ülkenin yoksulluk haritasını yapar ve yoksullara yardım edecek kişi, kuruluş ve kardeş aileler belirler.

Bu cümleden olarak yurt içinde ve yurt dışında insani yardım, eğitim, kültür vb. konularda ülkemizin ve kültürümüzün tanıtımına katkıda bulunmuş şahıslardan hastalık, yaşlılık vb. sebeplerle ihtiyaç sahibi durumuna düşmüş olanları belirler ve yardım yapar. Böylece ihtiyaç sahiplerine onlar başvurmadan da gıda, kira, barınma, konut, yakacak, giyecek, temizlik malzemesi, iş kurma, ev eşyası yardımı yapar, bu konularda organizasyonlar düzenler, düzenlenen organizasyonlara katılır.

Dernek amaçları doğrultusunda çalışmalar yapan kuruluşlara talepleri üzerine destek verebilir.

b-) Sosyal içerikli faaliyetler:

Derneğe gelir sağlama ve eğitim amaçlı olarak yemekli çaylı toplantılar yapar. Kermes, müzayede, spor müsabakaları, piknik, konser vb. etkinliklerde düzenler. Yoksullarla, onlara yardım yapanları tanıştırıp kaynaştırma, “Kardeş Aile” uygulamasını geliştirme organizasyonları yapar. İhtiyaç sahibi çocukların sünnet, gençlerin evlilik masraflarını karşılayıp törenlerini yapar.

c-) Eğitim içerikli faaliyetler:

İlgili mevzuatın izin verdiği ölçüde, yurt içinde ve yurt dışında eğitim faaliyetinde bulunan kuruluşlar ile işbirliği yapar; okul, yurt, kurs, okuma salonları, gençlik merkezleri, iyileştirme merkezleri vb. yerlerde okuyan, barınan veya eğitim alan her kademedeki öğrencilere burs verir; yiyecek, giyecek, araç ve gereç yardımlarında bulunur. İmkanlar dâhilinde kendisi bu amaçla binalar yapar; işletir veya benzer amaçlı dernek ya da vakfa işletme hakkını devreder.

Yurt içinde ve yurt dışında eğitimin her kademesindeki öğrencilere, akademik kariyer yapan ihtiyaç sahiplerine dil, din, ırk vs hiçbir ayrım yapmaksızın maddi ve manevi yardımda bulunur, burs verir.

Mahalli ve uluslar arası konferanslar, paneller, sempozyumlar, yarışmalar, gençlik kurultayları, şenlikler, anma günleri, çok amaçlı kapalı salon toplantıları, açık oturumlar, seminerler, sohbetler, açık hava toplantıları, gösteri yürüyüşleri, imza ve söyleşi günleri, tiyatro organizeleri, kitap kritik toplantıları, istişare toplantıları, yemekli toplantılar, sünnet şölenleri, gençlik ve müzik şölenleri, konserler, gençlik kampları,  spor turnuvaları, tarihi, turistik, gezi, tur, piknik ve ziyaret gibi organizasyonlar düzenlemek

Yoksulluğun nedenleri ve önlenmesi bağlamında halkın eğitilmesi faaliyetlerinde bulunur. Bu anlamda yaptığı yardımların, iş kurmada, kişilerin ve ailelerin kendi kendine yeter hale gelmelerine katkı sağlayacak çalışmalar yapar. Bu maksatla yurtiçinde ve yurtdışında meslek edindirme ve kalifiye eleman yetiştirme kursları açar, mikro kredi uygulamaları yapar.

Dernek üyelerinin, çalışanlarının, gönüllülerin yaptıkları işlerle ilgili bilgi ve becerilerini geliştirmek için yurt içinde ve gerektiğinde yurt dışında eğitim almalarını sağlar, ihtiyaca göre yabancı dil eğitimi aldırır.

ç) Engelliler ile ilgili faaliyetler:

Tüm engellilerin; Ekonomik, sosyal, kültürel, mesleki vb. hak ve çıkarlarının korunup geliştirilmesini; her alandaki ayrımcı uygulama ve düzenlemelerin giderilmesini; toplumun diğer kesimleriyle eşit hak ve olanaklara sahip, özel gereksinimleri sürekli dikkate alınan, özgür, üretken bireyler olarak toplum yaşamına etkin katılımlarını sağlamak.

Engelliliği oluşturan koşulların önlenmesi, tedavi edilmesi ve tedavinin geliştirilmesi doğrultusunda çalışmalar yapmak, kamuoyuna bilgilendirmek ve bilinçlendirmek, ilgili kurum, kuruluş ve kişilerle işbirliği yapmak, ortak çalışmalar düzenlemek, düzenlenmiş çalışma ve etkinliklere katılmak, ulusal ve uluslararası katılımlı toplantılar, etkinlikler, sergiler düzenlemek.

Engellilerin yararlanacakları sağlık, sosyal, eğitim ve spor amaçlı modern rehabilitasyon, fizik tedavi ve bakım merkezleri, tesisler, tatil köyleri kurmak veya kurulmasını desteklemek, modern tıbbi araç ve gereçleri satın almak, üretmek veya bunları üreten kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak.

Engellilerin hak ve özgürlüklerinin geliştirilmesi amacıyla ulusal ve/veya uluslararası ilişkiler kurmak, engellilerin ulusal ve/veya uluslararası üst örgütlerine üye olmak, kuruluşuna katılmak, ortak çalışmalar yürütmek, yardım kuruluşlarıyla ortak kampanyalar, çalışmalar yapmak.

Engellilere parasız ilaç, araç ve gereç sağlamak, Temel eğitimden başlayarak, mesleki ve kişisel gelişim alanlarında engellileri desteklemek, eğitim vermek, eğitim almalarına yardımcı olmak, eğitimlerini sürdürmeleri için burs vermek, verilmesine yardım etmek.

Engellilerin spor, kültür ve sanat yönünden gelişimini desteklemek, bu hedefe dönük girişimlere katılmak, ortak olmak; eğitim almalarına yardımcı olmak, kurslar, atölyeler açmak; becerilerini sergilemeleri için kulüp vb. oluşumlar kurmalarına yardımcı olmak, kurulmuşları desteklemek, turneler, turnuvalar, yarışmalar düzenlemek, düzenlenenlere katılmak, katılımı sağlamak için çalışmak.

d-) Sağlık içerikli faaliyetler:

İlgili mevzuatın izin verdiği ölçüde ve imkan dahilinde yurt içinde ve yurt dışında sağlık yardımına muhtaç herkesi, fakir hastaları tedavi ettirir. Doğum, hastalık, kaza hallerinde, her türlü ilaç ve tedavi masraflarının karşılanmasına katkıda bulunur. Yurt içinde ve yurt dışında tedavilerini yaptırır. Yurt dışında bu amaca katkı sağlayacak (dispanser, klinik, doğumevi, hastane, gezici sağlık ekibi, sağlık aracı, sağlık kabini, eczane ve benzeri tesisler kurar veya kuranlara yardımda bulunur.) Koruyucu sağlık hizmetleri ve hasta nakil hizmetleri yapar. Sağlık alanında hizmet veren tüm kuruluşlarla müşterek çalışmalar yapar ve hizmet satın alır.

Şehir dışından gelen hasta ve hasta yakınlarına tedavileri süresince kalacakları yer temin eder ve bununla ilgili hizmet satın alır. Engellilere ve engellilerle ilgili kuruluşlara cihaz ve malzeme yardımında bulunur.

Gönüllü sağlık ekibi kurar, meslek içi eğitim verir, ihtiyaç duyulan bölgelere yurt içi ve yurt dışına insani yardım için sağlık elemanı ve tıbbi malzeme gönderir. Toplumu sağlık konusunda bilinçlendirmek üzere etkinlikler düzenler.

Afetlerde görev yapacak ‘Afet Haberleşmesi ve Arama-Kurtarma’ (AHAK) adıyla arama ve kurtarma ekipleri kurar; bu işler için gerekli araç ve gereçleri temin eder; görev alanlara gerekli eğitimi aldırır. Afetlere hazırlık ve gerektiğinde kullanılmak üzere araç, gereç, madde, malzemeleri belli yerlerde depolama işleri yapar ve lojistik merkezleri kurar. Afet haberleşmesinde kullanılmak üzere Telsiz İstasyonu ve tesisler kurar, Gerekli cihazları temin eder.

Sokak çocukları ve gençlerin alkol, uyuşturucu, madde bağımlılığı, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan kurtarılması ve topluma kazandırılması yönünde her türlü çalışmayı yapar.

e-) Çevreyle ilgili faaliyetler:

Doğal çevrenin bozulmasını ve kirlenmesini önleyici yurt içi ve yurt dışında çalışmalarda bulunur. Bu anlamda çevre kirliliği, doğal dengenin bozulması, erozyon, küresel ısınma konularında toplumu bilinçlendirici faaliyetlerde bulunur. Bu tür faaliyette bulunan kuruluşlarla işbirliği yapar. Araştırmalar yaptırır, projeler hazırlatır, bu tür faaliyetlere katkıda bulunur. Bu anlamda yurt içinde ve yurt dışında, doğal çevrenin korunması faaliyetlerine katılır. Tarihi ve kültürel değerlerin, yapıların, anıtların korunması, onarılması ve yenileme işlerini yapar; yapanlara maddi ve manevi katkıda bulunur.

f-) İşbirliği şeklindeki faaliyetler:

Dernek, amaçları gerçekleştirmek ve faaliyetlerini geliştirmek için ilgili mevzuatın izin verdiği ölçüde kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve özel kuruluşlar ile işbirliği yapar. Bu anlamda yurt içindeki ve dışındaki kamu kurum ve kuruluşları, vakıflar, dernekler, meslek odaları, sendikalar, federasyonlar, konfederasyonlar ile iş birliği yapar. Bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açar, ayrı dernekler kurulmasını teşvik eder ve kendi adının kullanılmasına izin verir.

Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, Avrupa Birliği vb. uluslararası kuruluşlar ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile işbirliği yapar, ulusal ve uluslar arası fonlardan yararlanır, yararlanmak için projeler hazırlar ve hazırlayan kuruluşlara destek verir.

g-) Dernek gelirlerini artırma ve tanıtım faaliyetleri:

Amaçları doğrultusunda, derneğe gelir temin etmek ve/veya tanıtım amacı ile yurt içi ve yurt dışında kermes, konferans, sergi, panel, seminer, sempozyum gibi etkinlikler düzenler; bu tür faaliyetlere katılır ve stantlar açar. Kitap, broşür, dergi, bülten ve benzeri yayınları çıkarır. Tanıtım amaçlı promosyonlar yaptırır ve seyahatler düzenler.

İktisadi işletmeler, kooperatifler, vakıflar kurar ve işletir, işletmelere ve kooperatiflere ortak olabilir. Taşınmaz mal satın alır, bağışını kabul eder, inşa eder, kiraya verir, dernek amaçları doğrultusunda kullanır, gelir sağlamak amacıyla işletir.

Derneğe yapılan bağışları; her türlü nakdi, ayni bağışlar ile kurban bağışını kabul eder,  kurban organizasyonları düzenler, kurbanların yurt içinde ve dışında kesimini yaptırır ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırır. Fitre, zekât, kurban derisi, et,  bağırsak bağışlarını kabul eder.

Dernek çalışmalarında kullanılmak üzere menkul veya gayrimenkul kiralar, kendine ait olanları kiraya verir; tarihi yerleri restore eder ve kiralar, buraları başkalarına kiraya verir, her türlü araç bağışını kabul eder, satın alır, kiralar, giderlerini karşılar. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla her türlü teknik araç ve gereç, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin eder.

Yardım toplama kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümleri dâhilinde ayni ve nakdi bağış kampanyaları başlatır ve yürütür, belli yerlere bağış kutuları koyar.

Amaçta belirtilen yardımları yazılı ve görsel yayınlar yoluyla kamuoyunun dikkatine sunar. Bunu yaparken toplumun yardım ve dayanışma duygularına, sosyal sorumluluk, milli ve manevi değerlere, insanlık onuruna saygı bilincinin geliştirilmesine dikkat çeker, vurgu yapar. Bu anlamda sesli ya da görüntülü yayınlar yapar, yaptırır ve yapılanlara sponsor olur. Ayrıca bu amaca hizmet edecek matbuat, sinema filmi, reklam filmi, tiyatro eseri gibi kültür ve sanat etkinliklerinde bulunur veya yaptırır.

Reklam ve tanıtım çalışmalarında internet ortamından istifade eder. Bilimsel toplantılar düzenler, gözlemler yaptırır, raporlar hazırlatır, bilimsel araştırma, geliştirme ve uygulama merkezleri kurar ve işletir. Bu konularda kişisel veya kurumsal olarak çalışma yapanlara mali destek sağlar.

Yurt içi ve yurt dışında yol, köprü, çeşme, şehirler, kasabalar, köyler, su kuyuları ve su şebekesi, dinlenme yeri, oyun parkı, okul parkı, okul, sosyal ve kültürel tesisler, spor alanları ve salonları, ibadethane vb. yapıları yapar; onarım ve yenileme işlerini üstlenir veya yapılmasına yardımcı olur; buralara dernek veya tarihi kahramanlarımızın, bilim adamlarımızın, bunlara sponsor olanların adlarını verir. Bu amaçlar doğrultusunda bilim adamlarından, konunun uzmanlarından yardım alır, planlar ve projeler yaptırır.

h-) Dernek mallarının değerlendirilmesi:

Derneğe bağış olarak gelen tarihi kıymeti haiz, antika özelliği taşıyan veya yardım malzemesi olarak değerlendirilemeyecek türdeki eşyaları, geliri dernek amaçları doğrultusunda kullanılmak üzere, kermeslerde, müzayede veya teklif almak suretiyle satışa çıkararak satabilir. Yine derneğin ekonomik değerini yitirmiş veya yetersiz olan araç, gereç, bina tesis, arsa v.s mal ve kıymetlerini, ilgili mevzuat hükümlerine göre satar, paraya çevirir, yerine yenisini alır veya gelirini dernek amacı doğrultusunda harcar. Sahip olduğu veya olacağı gayrimenkulleri kendisi kullanmadığı, işletmediği zamanlarda, uzun veya kısa süreli olarak, belli bir ücret karşılığında başka kurum, kuruluş veya kişilere kiralar, kullanma ve işletme hakkını devreder. Bu kurum veya kuruluşa dernek amacı doğrultusunda faaliyet göstermesi şartıyla kullanma ve işletme hakkını geçici olarak bedelsiz verebilir.

I-) Gönüllülerin katkılarının sağlanması:

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için yapacağı yurt içi ve yurt dışındaki tüm faaliyetlerde gönüllülerden yararlanabilir. Belirlediği gönüllülere yurt içinde ve yurt dışında eğitim aldırır, seminerler düzenler. Dernek faaliyetleri ile ilgili gönüllü alt birimleri oluşturur, komisyonlar kurar.

Yeni yetişen nesillerde sosyal sorumluluk bilincini geliştirmek yardımlaşma, dayanışma ve gönüllülüğü teşvik etmek amacıyla kulüpler kurar. Dernek yurt içinde ve yurt dışında, ihtiyaç duyduğu konu ve alanlarda komisyonlara görev verir ve gönüllüleri yetkilendirir. Gönüllülerin yapacakları işler ve yetkilerini düzenleyen bir yönetmelik hazırlar.

Gönüllülere ücret ödenmez ancak gönüllülerin yaptığı iş ve hizmetlerle ilgili yol, barınma, konaklama vb. masraflarını karşılayabilir.

MADDE 5: DERNEĞİN KURUCULAR KURULU

 

1- İsmail Ethem TABORU

2-Gülben HATAY

3-Çiğdem GÜLDALI

4-Oğuzhan DEMİRÖZ

5-Mehmet ŞİMŞEK

6-Abdulkerim BÜYÜKDERE

7- Şefik ILGAZ

MADDE 6: DERNEK AMBLEMİ

Derneğin amblemi, BEYAZ zemin üzerinde Yeşil Çelenk, üzerinde turkuaz ay-yıldız, ortasında tokalaşan el resmi Kırmızı renkle yazılmış “TURAN ELİ Türkmen Muhacirlerle Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği” yazısından oluşur. (Ek:1)

İKİNCİ BÖLÜM

ÜYELİK, ONUR ÜYELİĞİ, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA

MADDE 7: DERNEĞE ÜYE OLMA, ÜYELİKTEN ÇIKMA, ÇIKARILMA ŞARTI VE ŞEKİLLERİ, ÜYELİK TÜRLERİ

a-) Asli Üyelik:

Derneğin amacını, çalışma ilkelerini, hedeflerini, değerlerini benimseyen ve kanunen derneklere üye olmasına engel bulunmayan her gerçek ve tüzel kişi derneğe asil üye olabilir. Üyeliğe kabul, genel merkez yönetim kurulunun 2/3 ünün kabul oyu ile gerçekleşir. 31. 12. 2016 tarihinden sonra, Bir takvim yılında (01.01/31.12) bir önceki yıl kayıtlı üye tam sayısının % 20’sini aşan sayıda üye kaydı yapılamaz. % 20 hesabında 0,50 ve üzeri küsuratlar tama iblağ edilirken, 0,49 ve aşağı küsuratlar alta eksiltilir.  Başvurular, en geç 30 gün içerisinde karara bağlanır ve yazılı olarak ilgilisine bildirilir.

b-) Gönüllü Üyelik, Onursal Üyelik:

Dernek, amaç ve çalışma konularına büyük ölçüde hizmet etmiş veya edeceğine inanılan kişilere yönetim kurulu kararıyla Gönüllü üyelik unvanı verilir. Hakkında Onur üyeliği unvanı verilmesi kararı alınıncaya kadar da bu kimselere dernekle ilgili bazı görevler verilerek yararlılık ve verimlilik yönünden değerlendirilir. Ayrıca derneğe maddi ve manevi yardımı bulunanlara yönetim kurulu kararı ile Onursal üyelik unvanı verilebilir. Gönüllü üyeler ve Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilirler fakat oy kullanamazlar.

MADDE 8: ÜYELİK HAKLARI

a-) Şahsa sıkı biçimde bağlı olan üyelik hakkı, bölünemez ve devredilemez.

b-) Hiç kimse, derneğe üye olmaya veya üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir.

c-) Üyeler ayrım gözetilmeksizin, eşit haklara sahiptir.

d-) Her asil üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Oylar bizzat kullanılır.

MADDE 9: ÜYELİKTEN ÇIKMA

Üyelikten çıkma, Merkez ve şube yönetim kurullarına verilecek yazılı bir çıkma beyanı ile gerçekleşir. Şubeler kendine yapılan üyelikten çıkma beyanlarını merkeze yazılı olarak bildirir. Çıkan üyenin birikmiş aidat borçlarını ödemesi ve dernek malvarlığına verdiği bir zarar söz konusu ise bu zararın tazmini zorunludur.

MADDE 10: ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

a-) Kanunlarda belirtilen nitelikleri taşımamak veya kaybetmek.

b-) Dernek tüzüğü hükümlerine aykırı davranmak.

c-) En az bir yıllık aidatını ödememek.

d-) Hakkında süresiz üyelikten çıkarılma cezası verilmek.

e-) Üyelik başvuru formunda yanlış beyanda bulunmak.

f-) Kanunlara, dernek tüzüğüne aykırı ve derneğin amacına aykırı hareketlerde bulunmak veya derneğin aleyhine çalışmak.

h-) Kanunlarda sayılan yüz kızartıcı suç işlemek, bu suçlardan hüküm almak.

Yukarıda sayılan sebeplere dayanarak üyeler, şubelerde şube yönetim kurulu, merkezde merkez yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılırlar. Şubeler çıkardıkları üyeleri çıkarma sebebi ile birlikte merkeze yazılı olarak bildirir. Dernek üyeliğinden çıkarılanların yapılacak ilk genel kurul toplantısında itiraz hakları vardır. Bu konudaki genel kurul kararları kesindir. Dernek üyeliğinden çıkan veya çıkarılanlar, önceden derneğe yapmış oldukları yardım ve aidatların geri ödenmesini talep edemezler.

MADDE 11: ÜYELİĞİN KENDİLİĞİNDEN SONA ERMESİ

 1. a) Üyenin ölümü veya gaipliği,

b)Üye olmak için öngörülen kanuni ve fiili şartların ortadan kalkması,

 1. c) Derneğin veya şubelerinin tasfiyesi ve tasfiye işlemi tamamlanması halinde üyelik kendiliğinden ortadan kalkar.
 2. d) Şubeler (a) ve (b) maddelerinde belirtilen durumlarda üyeliği sona eren üyeleri merkeze yazılı olarak bildirir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

GENEL MERKEZ, ŞUBE, TEŞKİLAT VE ORGANLARI

BİRİNCİ KISIM

MADDE 12: MERKEZ DERNEK ORGANLARI

a-) Merkez Genel Kurulu.

b-) Merkez Yönetim Kurulu.

c-) Merkez Denetim Kurulu.

Dernek başka organlar da kurabilir. Ancak Merkez Genel Kurul ve Merkez Denetim Kurulu’nun görev ve yetkileri bu organlara devredilemez.

 

İKİNCİ KISIM

MADDE 13: MERKEZ GENEL KURUL VE TEŞKİLİ

Dernek merkez genel kurulu, merkez genel kurul asli üyeleri ile şubelerin asli üyelerinden oluşur. Onursal ve gönüllü üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir, teklif ve temennilerde bulunabilirler, ancak oy kullanma hakları yoktur.

MADDE 14: GENEL KURUL TOPLANTI ZAMANI

 1. a) Olağan toplantı:

Merkez Genel Kurulu üç yılda bir NİSAN ayında, Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenen yerde olağan toplantısını yapar.

 1. b) Olağanüstü toplantı:

Merkez yönetim veya merkez denetim kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya merkez genel kurul üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine genel kurul olağanüstü olarak merkez yönetim kurulunun belirlediği yerde toplanır.

Genel kurul toplantıya merkez yönetim kurulunca çağrılır. Merkez denetim kurulunun veya merkez genel kurul üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine merkez yönetim kurulu, merkez genel kurulunu bir ay içerisinde toplantıya çağırmazsa denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

MADDE 15: ÇAĞRI USULÜ

Yönetim kurulu, Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin bir listesini düzenler.

Genel kurula katılacak üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi, gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır.

Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir.

İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman yedi günden az, altmış günden çok olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılmaz.

MADDE 16: TOPLANTI YETER SAYISI

Genel kurul dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin, yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır.

İlk toplantıda, yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

MADDE 17: TOPLANTI USULÜ

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak açık veya gizli oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel Kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu Başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim edilmesinden sorumludur.

MADDE 18: DERNEK MERKEZ GENEL KURULUNUN GÖREVLERİ

a-) Dernek organlarının seçilmesi.

b-) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi.

c-) Yönetim ve denetim kurulları raporlarının, bilançonun ve gelir gider hesaplarının görüşülmesi, aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi.

d-) Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi.

e-) Derneğin gayesini gerçekleştirmek için, gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.

f-) Derneğin federasyona katılması veya ayrılması.

g-) Derneğin feshedilmesi.

h-) Gerekli görülen yerlerde derneğin şubelerinin açılması, açılmış olan şubelerin kapatılması hususlarında yönetim kuruluna yetki verilmesi.

i-) Mevzuatta ve tüzükte genel kurulca yapılması bildirilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

ÜÇÜNCÜ KISIM

MADDE 19: MERKEZ YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ

Yönetim kurulu, genel kurul tarafından, üç sene müddetle vazife görmek üzere, dernek üyeleri arasından gizli oyla seçilen on asıl ve on yedek üyeden oluşur.

Yönetim kurulu asil üyelerden boşalan yerler sırasıyla yedeklerle doldurulur.   Buna rağmen yönetim kurulu üye tamsayısının yarısının altına düşerse, genel kurul, kalan yönetim kurulu üyeleri veya denetim kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağırılır. Çağrı yapılmazsa, üyelerden birisinin istemi üzerine, sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir. Çağrının yapılmaması halinde, dernek üyelerinin her biri mahalli sulh hâkiminden genel kurul toplantısı yaptırılmasını isteyebilir.

Yönetim kurulu, seçimden sonra ilk toplantısında bir yönetim kurulu başkanı, üç yönetim kurulu başkan yardımcısı, bir sayman, bir genel sekreter, Gönüllü veya Ücretli bir Genel Müdür seçer. Çalışma usulünü tespit eder.

Derneği, yönetim kurulu başkanı temsil eder ve yönetim kuruluna başkanlık yapar, başkanın bulunmadığı zamanlarda birinci başkan yardımcısı, başkan ve birinci başkan yardımcısının bulunmadığı zamanlarda ise ikinci başkan yardımcısı başkanın görevlerini yerine getirir ve toplantıya başkanlık eder.

Yönetim kurulu en az ayda bir toplanır ve gerektiğinde olağanüstü toplantı yapabilir. Üyeliğe kabul, gayrimenkul alım-satımı, şubelere müdür atanması ve şube açılması-kapatılması halleri yönetim kurulunun üye tam sayısının en az 2/3 ünün kabul oyu ile gerçekleşir. Diğer kararlar, oy çokluğu ile alınır.

MADDE 20: MERKEZ YÖNETİM KURULU GÖREV ve YETKİLERİ

 1. a) Tüzükte yazılı gaye ve mevzuların gerçekleştirilmesine çalışmak, genel kurul kararlarını yerine getirmek.
 2. b) Derneği idare ve temsil etmek ve bu hususta kendi üyelerine veya üçüncü şahıslara yetki vermek. Yönetim kurulu dernek üyeleri arasından veya ücretli olarak dışarıdan Şubelere Müdür, derneğin ihtiyacı olan yeteri kadar birim amiri atayabilir. Yönetim kurulunun diğer üyeleri, belirlenecek konu ve görevlere göre görevlendirilir.
 3. c) Yönetim Kurulu üyeleri arasından veya dışarıdan ücretli olarak atanan genel müdürün çalışma usul ve esaslarını tayin ve tespit etmek.
 4. d) Derneğin, gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak, genel merkez bütçesinden bütçe planlamaları doğrultusunda, şubelere gerekli aktarmaları yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.
 5. e) Mer’î mevzuat, tüzük hükümleri ve genel kurul kararlarına uygun olarak gayrimenkul alım satımı, her türlü tasarruf ve iltizamî muameleler, istikraz, ipotek ve benzeri işler ile her türlü taahhüt ve sarfiyat işlemlerini yapmak.
 6. f) Derneğin mülkiyet ve zilyedinde bulunan gayrimenkuller ve nakit ile değerlendirilebilecek her türlü menkul mal ve hakların tamamı veya bir kısmını genel kurulun vereceği yetki ile değerlendirmek.
 7. g) Dernek, gayesinin gerçekleştirilmesi ve yürütülmesi için komisyonlar kurmak ve platformlar oluşturmak.
 8. h) Dernek, leh ve aleyhindeki anlaşmazlık ve davalarda sulh olmak, ibra ve davadan feragatte bulunmak.
 9. i) Dernek faaliyetlerini düzenleyen yönetmelikler hazırlamak.
 10. j) Derneğin yönetsel ve mali işlerini yürütecek personeli ve işçiler ile danışmanları atamak ve gerektiğinde işlerine son vermek.
 11. k) Genel kurulun vereceği yetki doğrultusunda; gerekli görülen yerlerde dernek şubelerinin açılmasını sağlamak ve bu şube kurucularına yetki vermek, gerekli görülen yerlerdeki dernek şubelerinin kapatılmasına karar vermek.
 12. m) Gerektiğinde şube genel kurullarını olağanüstü toplantıya çağırmak.
 13. n) Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü yerlerde temsilcilik açmak ve temsilci atamak.
 14. o) Aidat ve bağış toplamak için yetki belgesi düzenlemek, ilgilisine vermek.
 15. p) Dernek amaçları doğrultusunda platform oluşturmak.
 16. r) Fon temini için yurtiçi ve yurtdışındaki kurum ve kuruluşlara müracaat etmek, yurt içi ve yurt dışındaki kurum ve kuruluşlarla protokol imzalamak, yurtdışına yardım götürmek amacıyla şubeden gelen talepleri değerlendirmek.
 17. s) Yasa tüzük ve yönetmeliklerin kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkilerini kullanmak.

DÖRDÜNCÜ KISIM

MADDE 21: MERKEZ DENETİM KURULUNUN TEŞKİLİ

Merkez Denetim Kurulu üç sene müddetle, genel kurul adına derneğin muamele ve hesaplarını teftiş ve kontrol etmek üzere dernek üyeleri arasından gizli oyla seçilen, 3 asıl, 3 yedek üyeden oluşur. Denetim kurulu ilk toplantısında bir başkan seçer, çalışma usul ve programını kararlaştırır. Süresi dolan denetçilerin tekrar seçilmesi mümkündür.

MADDE 22: MERKEZ DENETİM KURULUNUN GÖREVLERİ

Denetim kurulu derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini; defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

 Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

MADDE 23: MERKEZ GENEL KURUL SONUÇLARI BİLDİRİMİ

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren Genel Kurul Sonuç Bildirimi (EK- 3) ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir. Bu bildirime aşağıda belirtilen belgeler eklenir.

 1. a) Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,
 2. b) Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği,
 3. c) Genel kurul sonuç bildirimi ve ekleri, Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde kalan ilçeler hariç diğer ilçelerde bulunan dernekler tarafından iki suret olarak verilir.

Genel kurul sonuç bildirimleri, dernek yönetim kurulu tarafından yetki verilen bir yönetim kurulu üyesi tarafından da yapılabilir. Bildirimin yapılmamasından yönetim kurulu başkanı sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

MALİ HÜKÜMLER

MADDE 24: DERNEĞİN GELİRLERİ

Derneğin gelirleri şunlardır:

 1. a) Üye aidatı,
 2. b) Dernekçe yapılan yayınlar, düzenlenecek piyangolar, sergiler, kermesler, temsiller, konserler, sempozyumlar, konferanslar, spor yarışmaları, takvim, ajanda, kimlik belgesi gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
 3. c) Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
 4. d) Derneğe ait işletmelerden gelecek paylar,
 5. e) Bağışlanan ve vasiyet edilen her türlü mal ve hakların vasiyet şartlarına göre kullanılması kiraya verilmesi veya devredilmesinden elde edilen gelirler,
 6. f) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak, toplanacak bağış ve yardımlar,
 7. g) Her türlü nakdi ve ayni yardımlar,
 8. h) Derneğin dış ülkelerdeki gerçek veya tüzel kişilerden veya diğer kuruluşlardan yardım alması,
 9. i) Diğer gelirler.

MADDE 25: ÜYELİK AİDATLARI

Üye aidatlarının miktar ve ödeme şekillerini belirlemeye Genel Merkez Yönetim Kurulu yetkilidir. Bir yıl içerisinde bir defadan fazla aidat artışı yapılamaz.

MADDE 26: GELİR VE GİDERLERDE USÜL

Dernek yıl içinde elde ettiği gelirinin en az 2/3 ünü amaçları doğrultusunda kullanır.

Acil harcamaları karşılamak için derneğin kasasında yönetim kurulunun belirleyeceği miktarda para bulundurulur. Derneğe ait hesaptan para çekmek için yönetim kurulunun yetki verdiği kişilerden, iki kişinin imzasının bulunması şarttır. Para değerinde olan menkul kıymetler hakkında aynı hükümler uygulanır. Derneğin hesap dönemi 1 Ocak ile 31 Aralık tarihleri arasıdır. Dernek muhasebesi bilanço esasına göre tutulur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

MADDE 27: TUTULACAK DEFTERLER

Dernek; karar defteri, üye kayıt defteri, evrak kayıt defteri, yevmiye defteri, büyük defter tutar. Büyük defter dışındaki defterlerin dernekler biriminden veya noterden onaylı olması zorunludur.

ALTINCI BÖLÜM

DİĞER HÜKÜMLER

MADDE 28: TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

MADDE 29: DERNEĞİN FESHİ ve SONUÇLARI

Genel kurulda, derneğin feshine karar verilebilmesi için üyelerin en az üçte ikisinin toplantıya katılması ve katılan üyelerin üçte iki çoğunluğunun kabul oyu ile feshine karar alınması gerekir. Birinci toplantıda üçte iki üye hazır bulunmazsa toplantı ertelenir ve ikinci toplantıda katılan üyelerin, üçte iki çoğunluğunun kabul oyu ile feshe karar verilebilir. Derneğin feshi, yönetim kurulu tarafından 30 gün içinde, mahallin en büyük mülki amirliğine bir yazı ile bildirilir. Bu derneklerin para, mal ve haklarının devri, son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye halinde TURAN ELİ Türkmen Muhacirlerle Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında borçlu olduğu tespit edilen alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir.

Derneğin alacaklı olması durumunda borçlulardan alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan para ve mallar, genel kurulun kararı doğrultusunda dernek gayesine en uygun dernek veya vakfa bırakılır.

Bu derneklerin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasına müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Bu derneklerin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

YEDİNCİ BÖLÜM

MADDE 30: DERNEK ŞUBE VE TEMSİLCİLİKLERİ

Genel Kurulun gerekli gördüğü yerlerde ve Yönetim Kuruluna vereceği yetki doğrultusunda yurt içi ve yurt dışında şube açılabilir, kapatabilir. Yönetim kurulu gerekli gördüğü yerlerde temsilcilik açabilir, temsilcilik kapatabilir, temsilci atayabilir. Şube ya da temsilcilik kapatılması halinde kapatılan şube ve temsilciliğin yükümlülükleri ve ilgili bütün resmi iş ve işlemleri Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

MADDE 31: ŞUBE AÇMA

Genel kuruldan şube açmak için yetki alındıktan sonra merkez yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişinin imzaladığı iki adet kuruluş bildirimini (Ek-2) ve ilgili dernekler müdürlüğünce onaylanmış iki dernek tüzüğü, kurucuların nüfus cüzdan fotokopisi, geçici yönetim kurulu üyeleri ile yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi ve kişilerin adı, soyadı, yerleşim yerlerini ve imzalarını belirten liste, şube açılması için yönetim kuruluna verilmiş yetkiyi gösteren genel kurul kararın fotokopisi, kurucu olarak yetkilendirilmiş kişiler için alınmış dernek yönetim kurulu karar fotokopisi eklerini şubenin açılacağı yerin mülki idare amirliğine vererek müracaat edilir. İlk organlar, kurucular tarafından teşkil olunur. Şubelerin yetki ve sorumlulukları ile faaliyet alanları ve çalışma şartları ‘’Genel merkez yönetim kurulu’’ tarafından tanzim edilecek ‘’Yönetmelik, genelge ve talimatlarla’’ düzenlenir.

MADDE 32: ŞUBE ORGANLARI

Şube Genel Kurulu.

Şube Yönetim Kurulu.

Şube Denetim Kurulu.

MADDE 33: ŞUBE ORGANLARININ GÖREV VE YETKİLERİ

a-) Şube Genel Kurulu:

Şube genel kurulu, şubeye kayıtlı asil üyelerden genel kurula katılma hakkını haiz olanlardan müteşekkildir. Şube genel kurulu TURAN ELİ Türkmen Muhacirlerle Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği tüzüğünde belirtilen esas ve usullere göre hareket eder. Dernek tüzüğündeki amaçları gerçekleştirmek üzere merkezin yaptığı iş ve faaliyetlerde bulunur. Şubeler Genel Kurullarını bir önceki Genel Kurul toplantısından itibaren üç yılı geçirmeden (üç yıl içinde) ve Genel Merkez Genel Kurulundan en az iki ay önce yapmak zorundadır. Şube genel kurulları şube sınırları içinde ve derneğin amaç ve çalışma konuları doğrultusunda şu yetkilere sahiptirler;

1- Geçen çalışma dönemi Yönetim Kurulu çalışma raporunu, denetçilerin denetim raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgelerini görüşüp gerekirse onaylamak ve yönetim kurulunu ibra etmek.

2- Gelecek çalışma dönemi yönetim kurulu çalışma programını, bütçe yönetmeliğini ve gelir gider çizelgelerini görüşüp onaylamak.

3- Şube yönetim ve denetim kurulları asil ve yedek üyelerini seçmek.

4- Mevzuatta ve tüzükte genel kurulca yapılması bildirilen diğer görevleri yerine getirmek.

b-) Şube Yönetim Kurulu:

Genel kurulca gizli oyla seçilen 5 asli ve 5 yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulu üyeleri arasından Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve muhasip seçer.   Şube yönetim kurulu, şubenin icra organıdır. Yönetim Kurulu aslî üyelikleri için, üç yılda bir seçim yapılır. Çalışma usül ve esasları yönünden, görev bölümü, toplantı şekli, karar nisabı, boşalan üyeliğin doldurulması, şubeyi temsil ve yetki hususlarında TURAN ELİ Türkmen Muhacirlerle Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği tüzüğünde belirtilen kurallara göre hareket eder.

Yönetim kurullarının temsil, idare, tasarruf, ilzam yetkileri yalnız şubeye münhasır olup, derneği bağlayıcı muamele yapılamaz.

Şubeler ayrı bir tüzel kişiliğe sahip değildir. Bu nedenle fon temini amacıyla yurt içi ve yurt dışındaki kurum ve kuruluşlara proje ile müracaatta bulunmak, 2860 Yardım Toplama Kanuna göre yardım toplama kampanyası başlatmak, ihale açmak veya ihaleye katılmak, yurt içinde ve yurtdışındaki kurum ve kuruluşlarla protokol yapmak, yurtdışına yardım götürmek, müessese kurmak, gayrimenkul alım- satımı, gayrimenkul bağışı kabulü, ipotek taahhüdü, inşaat yapımı, dava açmak ve takibi, feragat, sulh ve ibra yetkisi gibi tüzel kişiliği gerektiren işleri yapmak genel merkezin yetkisi dâhilindedir. Şubeler, merkez yönetim kurulunun, mevzuata, dernek tüzük ve yönetmeliklerine aykırı olmayan tavsiyelerini dikkate alır.

Dernekler kanununa, dernek tüzüğü ve yönetmeliklere göre tutulan defterler, alınan makbuz, fatura ve sair belgeler saklanıp teftiş ve kontrole hazır bulundurulur.

Genel merkezin her türlü malûmat talepleri şubelerce derhal karşılanır. Dernek genel merkezince alınan kararlarla ilgili işlerin şube sınırları içinde uygulanmasını temin eder. Genel kurul raporlarını otuz gün içinde ilgili mercilere verir ve hepsinden birer adet dernek merkezine yollar.

c-) Şube Denetim Kurulu:

Genel Kurulca seçilen üç aslî ve üç yedek üyeden oluşur. Denetim kurulu üyeleri, kendi başkanlarını seçer, çalışma usul ve esasları yönünden TURAN ELİ Türkmen Muhacirlerle Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği tüzüğünde belirtilen kurallara göre hareket eder.

d-) Şubelerin Tasfiyesi:

Şubelerin tasfiyesinde tüzüğün 29.madde hükümleri uygulanır. Faaliyetlerine son verilen şubelerin mal varlıkları, defterleri ve sair evrakı dernek genel merkezine veya bağlı bulunduğu koordinatör şubeye zimmetle devir ve teslim edilir. Teslim alınan bu defter ve belgeler beş yıl süreyle saklanır. Tasfiye işlemi tamamlanan şubelerdeki üyelerin üyelikleri, kendiliğinden ortadan kalkar.

MADDE 34: ŞUBELERİN MERKEZ GENEL KURULUNDA TEMSİLİ

Şubelerde kayıtlı her asil üyenin Merkez genel kurulu toplantılarına katılma hakkı vardır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

MADDE 35: DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKLİ

Derneklerde iç denetim esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir.

Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu, derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

DOKUZUNCU BÖLÜM

MADDE 36: BORÇLANMA USULÜ VE HARCAMALAR

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanabilir. Bu borçlanma kredili mal alma ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi gayr-ı menkul alımı ve nakit borçlanma olarak da yapılabilir. Ancak bu tür borçlanma derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte olamaz.

 

ONUNCU BÖLÜM

MADDE 37: ŞUBENİN SORUMLULUK ALANI VE DERNEK GENEL MERKEZİ İLE İLİŞKİLERİ

Şube, kuruluş, çalışma, uygulama, karar ve yürütme ile mali konularda genel merkez yönetim kurulunun denetimine tabidir. Genel merkez yönetim kurulu, şube genel kurulu ile yönetim kurulunun yasalara, dernek ana tüzük ve şube yönetmelik hükümlerine aykırı bulduğu kararlarını gözden geçirilip uygun kararlar alınmasını önerebilir. Anılan şube kurullarının eski kararlarında direnmeleri durumunda kesin kararı almaya genel merkez genel kurulu yetkilidir.

Genel Merkez Genel Kurul kararı ile Şube yönetim kurulunu feshedebilir. Şube Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri ile Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerini görevden alabilir ve yerine seçim yapabilir. Seçilenler, görevden alınanların görev sürelerini tamamlar.

ONBİRİNCİ BÖLÜM

MADDE 38: HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Bu tüzükte, hüküm bulunmayan durumlarda dernekler kanunu hükümleri, medeni kanun hükümleri ile diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

 

KURUCULAR KURULU    :                          

 

         ADI SOYADI          :                                          İ M Z A     :

 

 

 

1- İsmail Ethem TABORU

 

 

 

 

2-Gülben HATAY

 

 

 

 

3-Çiğdem GÜLDALI

 

 

 

 

4-Oğuzhan DEMİRÖZ

 

 

 

 

5-Mehmet ŞİMŞEK

 

 

 

 

6-Abdulkerim BÜYÜKDERE

 

 

 

 

7- Şefik ILGAZ

Yorum yapın

Yorum yapma kapalı.

Üye Girişi
Kullanıcı Adı
:
Şifre
:
Şifremi Unuttum?
KONYA'da 5 Günlük Hava Tahmini
KÖŞE YAZARLARI

Bir Fakir Doyurun!

tüm yazıları için tıklayın...
Anket
Son Yorumlar